Σάββατο 28 Απριλίου 2012

Άφιξη codex alimentarius στην Ελλάδα


Άφιξη codex alimentarius στην Ελλάδα


Είναι ίσως η πιο σημαντική πληροφορία που έχει κυκλοφορήσει τα τελευταία χρόνια!

Μια φωτογραφία 1000 λέξεις… το Codex Alimentarius έκανε την εμφάνιση του και στην Ελλάδα… ετοιμαστείτε για ακραίες καταστάσεις στο προσεχές μέλλον!!!
Απαγορεύεται η φύτευση (!), εξαιτίας του ότι η “ράτσα” της πατάτας ανήκει μαζί με τα δικαιώματά της… σε κάποια εταιρεία ή οποία απαγορεύει την αναπαραγωγή της, κάτι σαν *ΑCTA *διατροφική, το λεγόμενο *Codex Alimentarius, * βάσει του οποίου
θα απαγορεύεται μελλοντικά η αναπαραγωγή “τέτοιου τύπου” με κατοχυρωμένη πατέντα αγροτικών προϊόντων.

Προσέξτε αυτό είναι το σχέδιο , ο έλεγχος των τροφίμων, ήδη μόνο υβρίδια κυκλοφορούν που ανήκουν σε…
εταιρείες κι επειδή χωρίς λεφτά ζεις αλλά χωρίς φαγητό όχι, φυλάξτε …παλιούς σπόρους που ξαναφύονται και δεν ανήκουν σε εταιρείες, γιατί τα υβρίδια είναι μονοετή και μολύνουν το έδαφος. Είναι σημαντικό να ενισχυθούν όσοι κρατάνε παλιούς σπόρους και να προσπαθήσουμε κι οι ίδιοι να τους αναπαράγουμε.Άφιξη codex alimentarius στην Ελλάδα Άφιξη
codex alimentarius
ςτην Ελλάδα
 
Μια φωτογραφία 1000 λέξεισ.
 
Το
Codex Alimentarius
έκανε την εμφάνιςη του και ςτην Ελλάδα.
 
Ετοιμαςτείτε για ακραίεσ καταςτάςεισ ςτο προςεχέσ μέλλον!!!
 
Απαγορεύεται η φύτευςη ,εξαιτίασ του ότι η "ράτςα" τησ πατάτασ
 
ανήκει μαζί με τα δικαιώματά τησ ςε κάποια εταιρεία η οποία απαγορεύει τηναναπαραγωγή τησ, κάτι ςαν Α
CTA
διατροφική, το λεγόμενο
"Codex Alimentarius",
βάςει του οποίου θα απαγορεύεται μελλοντικά ηαναπαραγωγή "τέτοιου τύπου" με κατοχυρωμένη πατέντα αγροτικώνπροΰόντων.
 
 
Προςέξτε αυτό είναι το ςχέδιο ,
ο έλεγχοσ των τροφίμων
, ήδη μόνουβρίδια κυκλοφορούν που ανήκουν ςε εταιρείεσ κι επειδή χωρίσ λεφτά ζεισαλλά χωρίσ φαγητό όχι,
φυλάξτε παλιούσ ςπόρουσ
 
που ξαναφύονται και δεν ανήκουν ςε εταιρείεσ,
 
 γιατί τα υβρίδια είναι μονοετή και μολύνουν τοέδαφοσ.
 
Είναι ςημαντικό να ενιςχυθούν όςοι κρατάνε παλιούσ ςπόρουσ και να προςπαθήςουμε κι οι ίδιοι να τουσ αναπαράγουμε
 
έλεγχοσ του φαγητούθα βοηθήςει την νέα τάξη να εδραιωθεί.!
 
Παιδιά το θέμα είναι ίςωσ από τα ςοβαρότερα που έχουμε νααντιμετωπίςουμε από τώρα και ςτο εξήσ,
 πχ να φανταςτείτε ότι τισ πατάτεσ Νάξου τισ έχει κατοχυρώςει Ολλανδική εταιρεία, οπότε για ναςπείρει κάποιοσ πατάτεσ Νάξου θα πρέπει να αγοράςει ςπόρο από τουσΟλλανδούσ!!!
 
Και τι άλλο θα δούμε..
 
Ποτέ μην αφήςεισ αμαθείσ ανθρώπουσ να κρίνουν.
 
Φωκυλίδησ (Γνώμαι, 86)Και να προςθέςω: Ένασ και μοναδικόσ τρόποσ για
 
να ςταματήςει αυτή η πρακτική:
 
Σαμποτάζ
 
ςτα ςούπερ μάρκετ, τα μπακάλικα και τουσ παραγωγούσ που εμπορεύονται τέτοια είδη!
 
Διαβάζετε τα καρτελάκια! Αφήςτε αυτά τα προΰόντα ςτα ράφια τουσ να τα φάνε μόνοι τουσ!!!! Ηοικονομική ζημιά είναι η μόνη γλώςςα που καταλαβαίνουν!!!!
 
Ενημερώςτε όςουσ περιςςότερουσ μπορείτε, με όποιον τρόπομπορείτε!!! Είναι ίςωσ η πιο ςημαντική πληροφορία που έχει κυκλοφορήςει τα τελευταία χρόνια!!!
 http://www.katohika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου