Τρίτη 5 Ιουνίου 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ: Ο ἠλεκτρονικὸς ἔλεγχοςΣὲ κάθε ἐποχὴ οἱ τύραννοι ἤθελαν νὰ ἐπεκτείνουν τὴν ἐξουσία τους σὲ ὅλο τὸν κόσμο καὶ νὰ ἐλέγχουν τὰ πάντα.Ὅμως αὐτὸ στὴν πράξη ἀποδεικνυόταν ἀκατόρθωτο.

Ὅταν τὸ ἐπιχειροῦσαν – μὲ πολέμους καὶ τυραννικὴ βία –, συναντοῦσαν τὴν ἀντίδραση τῶν λαῶν, καὶ τὰ
σχέδιά τους ναυαγοῦσαν.

Στὴν ἐποχή μας αὐτὴ ἡ ἐπιθυμία ἔχει καταστεῖ γιὰ κάποιους σχεδὸν μανιακὴ καὶ ὁμολογεῖται πλέον ἀπροκάλυπτα ὅτι ὑπάρχει σχεδιασμὸς ποὺ ἀποσκοπεῖ στὴν ἐπιβολὴ παγκόσμιας ἐξουσίας.Μὲ μιὰ διαφορά: τώρα ὁ σχεδιασμὸς ἐπιδιώκει τὴν παγκόσμια κυριαρχία χωρὶς πόλεμο καὶ ἄσκηση βίας, ὥστε νὰ ἀποφευχθεῖ ἡ ἀντίδραση τῶν λαῶν.

Πῶς μπορεῖ νὰ ἐπιβληθεῖ τέτοια παγκόσμια ἐξουσία χωρὶς βία; Ἡ ἰδέα ποὺ προωθεῖται εἶναι νὰ γίνει αὐτὸ μὲ τὸν ἀπόλυτο ἔλεγχο τῆς οἰκονομίας.

Παλαιότερα κάτι τέτοιο ἦταν ἀδύνατο, στὴν ἐποχή μας ὅμως εἶναι πλέον κατορθωτὸ μέσῳ τῆς ἠλεκτρονικῆς τεχνολογίας. Αὐτὸ συνεπάγεται κατάργηση τοῦ χρήματος καὶ ἐξαναγκασμὸ τῶν πολιτῶν νὰ κάνουν ὅλες τὶς συναλλαγές τους ἠλεκτρονικῶς, ἔτσι ὥστε τὸ κεντρικὸ σύστημα νὰ ἔχει ἀπόλυτο ἔλεγχο σὲ ὅλη τὴν οἰκονομικὴ δραστηριότητα.
Κατάργηση τοῦ χρήματος, ὑποχρεωτικὸς ἐφοδιασμὸς ὅλων μὲ μοναδικὸ κωδικὸ σὲ κάποια κάρτα ἢ παρόμοιο μέσο καὶ συγκέντρωση ὅλων τῶν στοιχείων σὲ κεντρικὸ σύστημα, αὐτὰ εἶναι τὰ βασικὰ στοιχεῖα τοῦ σχεδιαζόμενου ὁλοκληρωτικοῦ οἰκο νομικοῦ ἐλέγχου.

H ἅλωση τῆς Ελλάδος

Στὴν πατρίδα μας ἡ λεγόμενη οἰκονομικὴ κρίση ἀποτέλεσε πρώτης τάξεως εὐκαιρία γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τέτοιων συστημάτων.

Ἀρχικὰ ἐπιχειρήθηκε νὰ ἐπιβληθεῖ ἡ λεγόμενη Φοροκάρτα καὶ ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη. Ἀφοῦ ὅμως ἀπέτυχε παταγωδῶς ἡ ἐπιβολὴ τῆς Φοροκάρτας, καὶ ἐπειδὴ φοβήθηκαν ὅτι θὰ ἀποτύχει καὶ ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη, οἱ ἔξωθεν κινούμενοι διαχειριστὲς τῆς ἐξουσίας βρῆκαν ἄλλο δρόμο γιὰ ἔλεγχο τῶν πάντων:

Τρεῖς μόλις μέρες μετὰ τὸ Πάσχα καὶ ἐνῶ εἶχαν ἤδη προκηρυχθεῖ οἱ ἐκλογές, ἔτσι μέσα στὴ γενικὴ σύγχυση, προκειμένου νὰ μὴν ἐκδηλωθεῖ καμία ἀντίδραση, ἡ ἐκπνέουσα Κυβέρνηση, μὲ ἐναπομένουσα ζωὴ μόλις δυόμισι ἑβδομάδων, ἐφαρμόζει τὸ ἔξωθεν διατεταγμένο σχέδιο ὑποδουλώσεως τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, τοῦ θεωρούμενου ἀπ᾿ αὐτοὺς πιὸ ἀτίθασου λαοῦ τοῦ κόσμου. Ἰδοὺ ἡ εἴδηση τῆς 18ης Ἀπριλίου:

«Σὲ πρωτοφανὲς ‘‘ἠλεκτρονικὸ φακέλωμα’’ ὅλων τῶν Ἑλλήνων καὶ μάλιστα ἀναδρομικό,προχωρᾶ τὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν προκειμένου νὰ ἐνεργήσει διασταυρώσεις γιὰ νὰ ἐντοπίσει περιπτώσεις φοροδιαφυγῆς...

Τὸ Ὑπουργεῖο ἀπαιτεῖ ἀπὸ τράπεζες, κλινικές,τὸ χρηματιστήριο, ἀσφαλιστικὲς ἑταιρεῖες,ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα κύριας καὶ ἐπικουρικῆς ἀσφάλισης, ἑταιρεῖες σταθερῆς καὶ κινητῆς τηλεφωνίας, δημόσιες ἐπιχειρήσεις κοινῆς ὠφέλειας (ΔΕΗ,ΕΥΔΑΠ κτλ.) νὰ στείλουν στὴ Γενικὴ Γραμ-ματεία Πληροφοριακῶν Συστημάτων τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν ἀναλυτικὰ στοιχεῖα γιὰ ὅλους τοὺς πελάτες τους προκειμένου αὐτὰ νὰ διασταυρωθοῦν μὲ τὶς δαπάνες καὶ τὰ εἰσοδήματα ποὺ ἀναγράφονται στὶς φορολογικὲς δηλώσεις κάθε χρόνο καί, ὅπου ὑπάρχουν διαφορές, νὰ ἐπιβάλλονται φόροι καὶ αὐστηρὰ πρόστιμα.

Μέχρι καὶ τὰ κυβικὰ τοῦ νεροῦ ποὺ καταναλώνει ἕνα νοικοκυριὸ ἢ τὶς κιλοβατῶρες ρεύματος θὰ γνωρίζει πλέον τὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν γιὰ τὸ κάθε σπίτι, ἐνῶ ἀναλυτικὰ στοιχεῖα γιὰ δάνεια,πιστωτικὲς κάρτες, καταθέσεις, μετοχὲς κτλ. θὰ βρίσκονται στοὺς σκληροὺς δίσκους τοῦ συστήματος TAXIS γιὰ διεξοδικὲς διασταυρώσεις».

Πρωτοφανὴς ἐφιαλτικὴ συγκέντρωση στοιχείων ὅλων τῶν πολιτῶν, ἔτσι ποὺ καθίσταται δυνατὴ ἡ ἄσκηση κεντρικοῦ ἐλέγχου τῆς οἰκονομικῆς ζωῆς.


Πρόδρομοι Αντιχρίστου
Τί κινδύνους κρύβει αὐτὴ ἡ ἐνέργεια;

Μερικοὶ τοὺς ὑποτιμοῦν, λέγοντας μάλιστα ὅτι ἕνας τίμιος καὶ πιστὸς πολίτης δὲν ἔχει νὰ φοβηθεῖ τίποτε. Κάνουν τρομερὸ λάθος. Γιὰ τοὺς ἑξῆς λόγους:

1.Εἶναι κάποια στοιχεῖα τῆς οἰκονομικῆς δραστηριότητας μιᾶς οἰκογένειας ποὺ γιὰ πολὺ σοβαροὺς λόγους δὲν ἐπιτρέπεται νὰ γίνουν γνωστὰ σὲ ἄλλα ἐκτὸς αὐτῆς πρόσωπα.Πρόκειται κυρίως γιὰ θέματα ὑγείας τῶν μελῶν της ἢ καὶ εἰδικῆς ἀποστολῆς κάποιου ἀπ᾿ αὐτά.

2.Ὑπάρχει σοβαρὸς κίνδυνος ἐκμεταλλεύσεως αὐτῶν τῶν στοιχείων ἀπὸ ὀργανωμένα συμφέροντα καὶ μάλιστα ἀσκήσεως ἐκβιασμοῦ στὰ μέλη μιᾶς οἰκογένειας. Ὑποστηρίζουν ὅτι τὰ στοιχεῖα θὰ εἶναι σὲ ἀπόλυτη ἀσφάλεια. Ψεύδονται ἀναίσχυντα!Δὲν ὑπάρχει καμία ἀπολύτως ἀσφάλεια. Ἕξι μόλις μέρες μετὰ τὴν ἐπαίσχυντη ἀπόφασή τους «χάκερς» εἰσέβαλαν στὸν Ἱστότοπο τοῦ Γενικοῦ Λογιστηρίου τοῦ Κράτους καὶ διέσπειραν στὸ Διαδίκτυο ἀπόρρητα ἔγγραφα, ἀπειλώντας πὼς θὰ ἐπανέλθουν δριμύτεροι... Γιὰ ποιὰ ἀσφάλεια μιλᾶμε...

Ἀφήνουμε τὴν πιθανὴ ἀναξιοπιστία τῶν ὑπαλλήλων τοῦ Ὑπουργείου ποὺ θὰ τὰ ἐπεξεργάζονται.

3.Θὰ ὁδηγήσει σὲ ἀκόμη χειρότερη ἐπιδείνωση τὴν ἤδη βαρύτατα χειμαζόμενη οἰκονομία τῆς χώρας, μὲ ἀποτέλεσμα πλῆθος συνανθρώπων μας νὰ ἀντιμετωπίσουν πρόβλημα ἐπιβιώσεως.Ὁ πρόεδρος τοῦ Ἐμπο ρικοῦ καὶ Βιομηχα-νικοῦ Ἐπιμελητηρίου Πειραιῶς (ΕΒΕΠ) Γ.Κασιμάτης ἐπιση μαίνει τὸν κίνδυνο αὐτὸν λέγοντας ὅτι «τὸ σχέδιο ποὺ ἑτοιμάζει τὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν δὲν εἶναι ἁπλῶς ἕνα ἠλεκ τρονικὸ πόθεν ἔσχες, καθὼς περιλαμβάνει σαρωτικὲς διασταυρώσεις στοιχείων,ὅπου στὸ στόχαστρο μπαίνουν ἀκόμα καὶ οἱ τραπεζικὲς καταθέ σεις, οἱ καταναλώσεις ἠλεκτρικοῦ ρεύματος καὶ νεροῦ, ἀλλὰ καὶ οἱ συναλλαγὲς μὲ πιστωτικὲς κάρτες.

Ὑπάρχουν βαθύτερες ρίζες, τὶς ὁποῖες κανεὶς σήμερα δὲν μπορεῖ νὰ φανταστεῖ. Ἡ δικαιολογία καὶ τὸ διακύβευμα, ὅτι ἔτσι πάει τὸ κράτος νὰ χτυπήσει τὴ φοροδιαφυγὴ μὲ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὸ ἠλεκτρονικὸ φακέλωμα, δὲν πείθει κανέναν.

Καὶ στὴν Εὐρώπη κάποια κράτη θέλησαν κατὰ καιροὺς νὰ πατάξουν τὴ φοροδιαφυγή. Βρῆκαν ὅμως ἄλλους τρόπους. Τὴν ἐποχὴ ποὺ χειμάζεται ἡ οἰκονομία μας, τέτοιου εἴδους ἀποφάσεις καὶ μέτρα εἶναι ὅ,τι χειρότερο μπορεῖ νὰ σκεφθεῖ καὶ νὰ ὑλοποιήσει ἡ ἀπερχόμενη κυβέρνηση τοῦ κ. Παπαδήμου».

4.Τὸ σοβαρότερο εἶναι ὅτι δημιουργεῖται ἔτσι ὑποδομὴ ἐπιβολῆς παγκόσμιας κυριαρχίας,παρόμοιας μὲ ἐκείνη τοῦ Ἀντιχρίστου τῆς Ἀποκαλύ ψεως, ὅπου θὰ ἀ σκεῖται ὁλοκληρωτικὸς ἔλεγχος τῆς οἰκονομικῆς ζωῆς μέσῳ ἑνὸς χαράγματος στὸ δεξὶ χέρι ἢ στὸ μέτωπο τῶν ἀνθρώπων.

Ετοιμασία καὶ ἀντίσταση

Εἶναι φανερὸ πὼς ἔχουμε ἐπίθεση. Τέτοια ποὺ νὰ μὴν ἀποτολμήσει νὰ ἀντιδράσει κανείς. Ἡ λογική τους εἶναι ἀκαταμάχητη: Ὅλοι ξέρετε ποῦ ἔχουμε ὁδηγηθεῖ... στὰ πρόθυρα οἰκονομικῆς καταστροφῆς.

Ποιὸς φταίει γι᾿ αὐτό; Ἐσεῖς οἱ πολίτες ποὺ δὲν πληρώνετε τοὺς φόρους! Τὸ καταλαβαίνετε·πρέπει νὰ ἐλέγ ξουμε τὴ φοροδιαφυγή. Λοιπὸν δεχθεῖτε κεντρικὸ ἔλεγχο ὅλων τῶν στοιχείων σας καὶ μὴ μιλᾶτε. Ὅσοι ἀντιδροῦν σ᾿ αὐτά, σίγουρα εἶναι ὕποπτοι... κάτι θέλουν νὰ κρύψουν!

Ὅμως,ὅσα προσχήματα κι ἂν ἐπικαλεσθοῦν, αὐτὴ τὴ φορὰ οἱ ἀποκρυπτόμενοι πραγματικοί τους σκοποὶ ἔγιναν ὁλοφάνεροι. Ὁ κ. Κασιμάτης τὸ ἐπισήμανε ξεκάθαρα: «Ὑπάρχουν βαθύτερες ρίζες, τὶς ὁποῖες κανεὶς σήμερα δὲν μπορεῖ νὰ φανταστεῖ». Τὰ ἐρωτήματα γιὰ τὴν ἐνέργειά τους εἶναι καταλυτικά. Ἰδού:

Γιατί αὐτὸ δὲν τὸ ἔκαναν νωρίτερα; Ἢ γιατί δὲν ἄφησαν νὰ τὸ κάνει ἡ Κυβέρνηση ποὺ θὰ προέκυπτε ἀπὸ τὶς ἐκλογές; Διότι ἁπλούστατα θὰ ἐκδηλωνόταν ἰσχυρότερη ἀντίδραση.Ὁ λύκος στὴν ἀντάρα χαίρεται. Καὶ οἱ λύκοι τῆς Νέας Τάξεως μέσα στὴν ἀντάρα τῆς προεκλογικῆς περιόδου ἐπιτέθηκαν.

Δεύτερο καὶ σημαντικότερο: Γιατί παρακάμπτουν τὴν Ἀρχὴ Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτήρα; Εἶναι ἔνοχοι καὶ παρανομοῦν ἐν ψυχρῷ! Ἡ Ἀρχὴ εἶχε ἀρνηθεῖ παλαιότερα νὰ ἐπιτρέψει τὴ Φοροκάρτα! Γι᾿ αὐτὸ καὶ ἐξανάγκασαν,ὡς φαίνεται, σὲ παραίτηση τὸν Πρόεδρό της.

Τώρα δὲ τὴν ἀγνοοῦν προκλητικά.Ἡ ὑποδομὴ γιὰ τὴν ἐπιβολὴ παγκόσμιας κυριαρχίας εἶναι ἤδη πολὺ προχωρημένη. Μόνο ἄνθρωπος παντελῶς τυφλὸς πνευματικῶς δὲν βλέπει καὶ δὲν ἀντιλαμβάνεται τὸν ἐπερχόμενο κίνδυνο. Ὅλη αὐτὴ ἡ ραγδαία ἐξέλιξη τοῦ κακοῦ, μάλιστα τὶς τελευταῖες δεκαετίες, δὲν εἶναι οὔτε τυχαία οὔτε κατὰ κάποιο τρόπο φυσιολογικὴ ἐξέλιξη τῶν πρα γμάτων. Εἶναι σχεδιασμένη καὶ καθοδηγούμενη καὶ χρηματοδοτούμενη ἀπὸ ὄργανα τοῦ σατανικοῦ μίσους.

Ὁ ἔλεγχος τῶν πάντων ὁδηγεῖ σὲ δημιουργία ὑποδομῆς προδρομικῆς τοῦ Ἀντιχρίστου...Ὥστε, ὅταν ἡ σκοτεινὴ αὐτὴ μορφὴ κάνει τὴν ἐμφάνισή της, νὰ βρεῖ ἕτοιμη τὴν ὑποδομὴ καὶ νὰ ἐπιβάλει τὸ ἐφιαλτικὸ τυραννικὸ καθεστώς της.

Ἐνώπιον αὐτοῦ τοῦ κινδύνου οἱ πιστοὶ ὀφείλουμε νὰ ἑτοιμασθοῦμε. Νὰ ὁπλισθοῦμε πρωτίστως μὲ τὸ ὑπερόπλο τῆς πίστεως καὶ ἀφοσιώσεως στὸν Κύριο. Διότι δὲν ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ ὁρατοὺς μόνο ἐ χθρούς. Ὁ καθαυτὸ ἐχθρὸς εἶναι ὁ ἴδιος ὁ ἄρχοντας τοῦ σκότους.

Ἀλλὰ καὶ νὰ ἀντιδράσουμε. Ἂν ἡ παθητικὴ ἀντίσταση στὴν ἐπιβολὴ τῆς Φοροκάρτας ὁδήγησε στὴν ἀποτυχία της, καὶ τώρα ἡ μὲ κάθε νόμιμο μέσο ἀντίδρασή μας μπορεῖ νὰ ματαιώσει τοὺς φασιστικοὺς νεοταξικοὺς σχεδιασμοὺς τῶν ἐπίδοξων παγκόσμιων τυράννων· οἱ ὁποῖοι ἂς τὸ ξέρουν: Ὅ,τι καὶ νὰ μηχανευθοῦν, στὸ τέλος θὰ συντριβοῦν ἀπὸ τὸν μόνο ζῶντα Θεό, τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό. Αὐτὸν ποὺ εἶναι ὁ τελικὸς νικητὴς καὶ ὁ μόνος Κύριος καὶ Κυβερνήτης τοῦ κόσμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου